see our works An Impressive

track records

کهن سرام

1400
پایان یافته

معمار :

هومن بالازاده | هوبا دیزاین

سفارش دهنده :

کهن سرام

محل پروژه :

ستاری

تحول در فضای آشپزخانه و بیرون آمدن از آن وضعیت دخمه‌گونه‌ی پیشین و در دسترس قرار گرفتن و هم جواری آن با فضای زندگی خانواده‌ی امروزی، همچنین برخورداری از فضا و چشم انداز و نور و تهویه‌ی مناسب، اهمیت و اعتبار آشپزخانه را به مثابه اصلی‌ترین رکن خانه در هم نشینی اعضای خانواده و تغذیه آن‌ها آشکار کرده است.