see our works An Impressive

track records

شبنم

1398
پایان یافته

معمار :

آقای میری

سفارش دهنده :

آقای میری

در این طرح، تاش شده است بحران موجود در فضا (ستون) را به نحوی در دل طرح جای داد که به عنصری لازم و موثر (در طرح) تبدیل گردد. از سوی دیگر، با استفاده از ترفندهایی چون تاچ رنگی -مانند اثر قلموی زرد رنگ در این آشپزخانه- می‌توان پویایی بیشتری را به آن تزریق نمود.