گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک|1399

گردهمایی سازندگان و طراحان منطقه یک|1399

در اين شهر رنگارنگ و در اين رفت و آمدهاى امواج بى پايان هنر، چه دلنشين است يافتن الماس وجودى فرهنگ ما؛ تا زينت ببخشيم با آن شهرمان را. 

گردهمايى سازندگان و معماران منطقه يك به ميزبانى شهردار محترم منطقه؛ جناب آقاى دكتر موسوى و برگزارى مجتمع رسانه راه و ساختمان كه با محوريت " نما، هويت شهر ما" در روزهاي ١٠ و ١١ دى ماه در مركز همايش رايزن برگزار شد. خرسنديم از اينكه ياكس افتخار همراهي و حمايت از اين رويداد را بر عهده داشت اميد است تا زمينه سازی شود براى انسجام بيشتر در بناى شهرمان.