see our works An Impressive

track records

آ . اس . پ

1398
پایان یافته

معمار :

امین فردوسی

سفارش دهنده :

آقای رمضانی

محل پروژه :

مجتمع آ.اس.پ

 

 

یکی از امتیازات این پروژه، طول زیاد دیوارها و کشیدگی کابینت‌ها است که با توالی رگه‌های سنگ در همان راستای طولی و با چیدمان موازی و ممتد کابینت‌ها، بر این موضوع تاکید مضاعف شده است. البته انتخاب هوشمندانه رنگ‌های روشن برای دهانه میانی و دیوار اصلی و آیلند -باتوجه به محدودیت عرضی فضا- موجب انبساط بصری و روانی مضاعف در محیط شده است. و در نهایت استفاده به جا از اثرهای گزیده‌ای از چوب و رنگ متفاوت برای درب‌ها‌ نیز، مانع از کسالت دید گردیده است.