افتتاحیه شوروم یاکس در ساختمان فیورکس

آغازى ديگر بر اين دفتر، با نگاهى نو؛

براى تحقق روياهاى بيشتر مراسم افتتاحيه شوروم جديد ياكس در شهرك صنعتى بهسازى صنايع چوب ايران (فيوركس) در دی ماه سال 1398 .