درباره معماری با سینمای فرهادی

درباره معماری با سینمای فرهادی

"هنر توقف ناپذیر است" خواستگاهش تسخیر تمامی مسیرهایی‌ست که در آن جاری شود؛ چه آن مسیر، دنیای رنگارنگ سینما باشد و چه عرصه ساختارشکن معماری. پنجشنبه 18 مهرماه، نشستی تخصصی با حضور اساتید برجسته معماری چون آقایان رضا دانشمیر، علیرضا تغابنی، هومن طالبی و جمعی از بزرگان و نام آوران دیگر این عرصه در کنار چهره ماندگار و بین المللي سينماي روز ايران، جناب آقای اصغر فرهادی در پرديس سينماى چارسو برگزار گردید. پویش این همایش در راستای کاوش نگاه معماری در سینما صورت پذیرفت كه این مهم جز به همت کانون معماران معاصر ميسر نمی گشت. و امروز، "یاکس" خرسند و سرافراز است از اینکه افتخار حمايت از اين رويداد و میزبانی این عزیزان فرهیخته و تاثیرگذار را به عهده داشته است. باشد تا زمینه سازی شود برای جریان بیشتر هنر در صنعت.