see our works An Impressive

track records

ویلا دیدار

1397
پایان یافته

معمار :

بهزاد اتابکی

سفارش دهنده :

آقای شهرکی

محل پروژه :

نوشهر

 

 

در كنار راه های معمول (مثل رنگ، بافت و متريال) برای ايجاد كنتراست در طرح، گاهی با ايجاد تضاد در اَشكال و تلقين احساساتی نشأت گرفته از مبانی بصری، می توان تمايز و هيجان را وارد صحنه طراحی نمود. در طراحی بار استخر اين مجموعه، استفاده از خطوط شكسته و تيز در تقابل با سيالی و نرم و روان و مواج بودن جريان آب (استخر) نوعی ترفند در راستای نيل به اين هدف بوده است؛ که منجر شده است به افزايش پويايی، نشاط و هيجان در فضای سرگرم كننده استخر.